Kutatási szabályzat

(1) Bevezetés

 1. A Piarista Rend Magyar Tartományának tartományfőnöke a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által őrzött iratanyagban történő kutatást A közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. LXVI. törvény (LTörv), valamint A köz­levéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. EMMI rendelet (LRend) vonatkozó előírásai (41.5; 43.1) alapján az alábbiakban szabályozza.

(2) A kutatás engedélyezése és nyilvántartása

 1. A Levéltár iratai a Tartományfőnök vagy a Levéltáros engedélyével, jogos igény esetén, a 9-13. §-okban fölsorolt korlátozások figyelembevételével, személyesen, ingyenesen kutathatók. Jogos igény akkor állhat fönn, ha a levéltári anyag tanulmányozása, abból adatok kigyűjtése tudományos, hivatalos, pedagógiai, helytörténeti vagy családkutatási cél érdekében történik (vö. LTörv 3.o). A kutatási engedély az adott naptári évre szól, így évente megújítandó. Az engedélyt a jelen Szabályzatban foglaltak megszegése esetén a Levéltáros visszavonhatja.
 2. Kutatási engedély csak olyan természetes személynek adható, aki a kutatáshoz megfelelő felkészültséggel rendelkezik. Kiskorú (18 évesnél fiatalabb) személy a gondviselője által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat leadása után kaphat kutatási engedélyt (a nyilatkozat a Szabályzat 2. sz. melléklete).
 3. A kutatási engedély kiadásakor a Levéltár nyilvántartásba veszi a kutató természetes személyazonosító adatait és lakcímét az erre a célra szolgáló adatlap (a Szabályzat 1. sz. melléklete) kitöltésével. A kutató kérésére a Levéltár a nyilvántartott adatok alapján látogatói jegyet adhat ki (vö. LTörv. 22.3; LRend 43.2.eb).
 4. A Levéltár gondoskodik a kutató személyes adatainak védelméről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: InfoTörv), valamint az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint.
 5. A kutatási engedély elnyerésekor a kutatónak írásos nyilatkozatot (a Szabályzat 1. sz. melléklete) kell tennie arról, hogy
 • a kutatásra kapott levéltári anyag épségét és rendjét megtartja;
 • a levéltári anyag kutatása során megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok (InfoTörv, GDPR) rendelkezései szerint kezeli, és ezek megsértése esetén vállalja a következményekért a büntetőjogi és anyagi felelősséget (LTörv 24.4);
 • a Levéltárban őrzött és publikációiban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozik;
 • a Levéltárban őrzött források alapján készült közleményeinek egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül díjmentesen megküldi a Levéltárnak.
 1. A Levéltár a kutatások áttekintése és ellenőrzése, valamint a statisztikai adatszolgáltatás érdekében kutatási naplóban tartja nyilván (vö. LTörv 22.4; LRend 46.1)
 • a kutató nevét és kutatási engedélyének számát;
 • az egyes kutatási esetek időpontját;
 • a kutatásra átadott levéltári anyagot
 • a kutató számára átadott másolatok számát.
 1. A Levéltárnak a matricula.hu felületen közzétett elektronikus irataiban való kutatás az ott közzétett Általános szerződési feltételek szerint, a regisztrációs űrlap kitöltése, valamint az ott előírt díjfizetés megtörténte után lehetséges.

 (3) A kutatható iratok köre

 1. A Levéltárban őrzött iratok közül azok kutathatók, amelyek
 • a kutatás naptári évétől számított negyven évnél régebben keletkeztek;
 • már korábban jogszerűen nyilvánosságra kerültek (vö. LTörv 22.1);
 • a nyilvánosságra hozás szándékával készültek;
 • tartalma az adatvédelmi jogszabályok alapján bárki számára kutatható (vö. LTörv 22.1);
 • és nem tartoznak az alábbi 10-13. §-okban fölsorolt korlátozások alá.
 1. A személyes adatot (vö. GDPR 4.1) tartalmazó levéltári anyag akkor válik tudományos, történelmi vagy statisztikai célból kutathatóvá (vö. GDPR 89.1),
 • ha eltelt az érintett halálozási évét követő 30 év;
 • ha eltelt az érintett születésétől számított 90 év, és a halálozás ideje nem ismert, és az csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható;
 • ha eltelt a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év, és az érintett születésének és halálozásának időpontja sem ismert, és azok csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volnának megállapíthatók (LTörv 24.1);
 • ha a kutatáshoz az érintett, vagy annak halálát követően bármely örököse hozzájárult (LTörv 24.2).
 1. A Tartományfőnök indokolt esetben, az Egyház és a Rend érdekét szem előtt tartva engedélyt adhat a 9-10. §-ok szerint nem kutatható iratok kutatására is.
 2. Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem alkalmas a kutatásra, a Levéltár a kutató kérését annak költségére készített másolat készítésével teljesítheti, amennyiben a másolat készítése nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának vagy megsemmisülésének veszélyével. Utóbbi esetben a Levéltár a kutatási kérelmet megtagadhatja (vö. LTörv 25.3).
 3. Ha a kutatásra kikért anyagról a Levéltárban digitális vagy mikrofilmre vett másolati példány is rendelkezésre áll, akkor a levéltár a kutatást a másolat kiadásával is lehetővé teheti (vö. LRend. 42.4).

(4) A kutatás helye és módja

 1. A kutatás rendes helye a Levéltár kutatóterme, amely egyben a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára olvasóterme is. Itt a kutatás az e célra szolgáló asztalokon, a Levéltáros felügyelete mellett folyhat. A Levéltárnak a kutatás számára megfelelő világítási és higiéniai körülményeket kell biztosítania.
 2. A Levéltár kutatóterme hetente hétfőtől szerdáig, naponta 9-től 17 óráig tart nyitva. Az állami és egyházi ünnepeken zárva tart. A kutatás nyitvatartási időben, a levéltárossal történő előzetes egyeztetés alapján végezhető.
 3. A Levéltáros a kutatás témájának ismeretében megadja a kutatónak az anyagra vonatkozó mindazon felvilágosítást, amely a kutatás megkezdésekor szükséges (LRend 43.3.b).
 4. A kutató a kutatni kívánt levéltári anyagot kérőlapon (vö. LRend 43.2.ed; 44.1-4) vagy szóban igényelheti a Levéltárostól.
 5. A levéltáros gyakorlati okokból korlátozhatja azon iratok mennyiségét, amelyet egy kutató egyszerre kikérhet (vö. LRend 45).
 6. A kutató köteles óvni a kutatásra kiadott iratanyag fizikai állagát, azon sérülést vagy maradandó változást okozó beavatkozást nem végezhet. A kutatás során az iratanyagon semmiféle írásnyom nem helyezhető el. Az iratanyag fizikai károsítása vagy rendjének megbontása esetén a kutató anyagi felelősséggel is tartozik az iratanyag eredeti állapotának helyreállításáért.
 7. A kutatást a kulturált viselkedés általánosan elfogadott szabályait betartva, a többi kutató zavarása nélkül kell végezni.
 8. A kutatóteremben szigorúan tilos dohányozni, ételt és italt fogyasztani, másokat hangoskodással zavarni.

(5) Az iratanyag reprodukálása

 1. A kutató a neki kutatásra kiadott iratokról saját eszközével (fényképezőgép, mobiltelefon, stb.) abban az esetben készíthet másolatot (felvételt, fotót), ha előzetesen fotójegyet váltott ki. (A fotójegyek árát a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza).
 2. A saját eszközzel készülő másolatok készítése során
 • az eszköz nem kerülhet fizikai kapcsolatba a másolandó irattal;
 • tilos vaku és egyéb megvilágító eszköz használata;
 • tilos a kutató számára az iratok hajtogatása;
 • a Levéltár által kiadott fotókártyát úgy kell elhelyezni, hogy az a másolatokon (felvételeken) látható legyen;
 • az iratoknak a felvételekhez szükséges rögzítéséhez és megvilágításához a Levéltár segédeszközöket nyújt;
 • a fönti szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után.
 1. A kutató megrendelésére a kutatásra engedélyezett levéltári anyagról a Levéltár digitális vagy papíralapú másolatokat készíthet (LTörv 22.1; LRend 41.2), amennyiben azt technikai eszközei lehetővé teszik. (A másolatkészítés díjszabását a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.)
 2. A Levéltár megtagadhatja másolat készítését, ha az vagy annak gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fönnmaradását veszélyezteti, (LRend. 41.4).

(6) Záró rendelkezések

 1. A kutató felelős a kutatás során tudomására jutó, hatályos jogszabály által védett titokfajta (magántitok, üzleti titok, banktitok, értékpapírtitok, orvosi titok stb.) megőrzésének biztosításáért.
 2. A kutató A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó iratok kutatása során megismert adatokat e törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles felhasználni.
 3. A kutató a levéltári anyagról készített vagy kapott másolatokat kizárólag kutatási célra használhatja fel. A másolatokat bármilyen módon nyilvánosságra hozni vagy közzétenni csak a Levéltár engedélyével, a megállapított közlési díj befizetését követően szabad. (A közlési díjakat a Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.)
 4. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a LTörv és a LRend rendelkezései az irányadók.
 5. Jelen szabályzatnak az aláírás napján történő hatályba lépésével a hasonló című és tárgyú, Kállay Emil tartományfőnök által 2002. szept. 16-án elfogadott szabályzat érvényét veszti.

Budapest, 2022. szeptember 22.

Szakál Ádám Márton
tartományfőnök

1. melléklet: Kutatói adatlap és nyilatkozat

A kutató neve: [ _ _ _ ]; anyja születési neve: [ _ _ _ ]; születési helye, ideje: [ _ _ _ ]; állandó lakcíme: [ _ _ _ ]; állampolgársága: [ _ _ _ ]; telefon: [ _ _ _ ]; e-mail: [ _ _ _ ]

Alulírott kijelentem, hogy a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára Kutatási szabályzatát betartom. ■ Személyes adataim kezeléséhez az abban foglaltak szerint hozzájárulok. ■ A kutatásra kapott levéltári anyag épségét és rendjét megtartom. ■ A levéltári anyag kutatása során megismert személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelem, és ezek megsértése esetén vállalom a következményekért a büntetőjogi és anyagi felelősséget. ■ A Levéltárban őrzött és publikációimban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozok. ■ A Levéltárban őrzött források alapján készült közleményeim egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül díjmentesen megküldöm a Levéltárnak.

2. melléklet: Felelősségvállalási nyilatkozat

Alulírott [név] [lakcím] [személyazonosságot igazoló okirat száma] mint [név] [anyja születési családi és utóneve] [lakcím] kiskorú személy törvényes képviselője az általa a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára levéltári anyagában okozott kárért felelősséget vállalok. Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának  Kutatási szabályzatát. Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

3. melléklet: Másolatkészítési és közlési díjak

Fotójegyek  
1 napos (1 naptári nap) 1500 Ft
5 napos bérlet (5 kutatási alkalom egy éven belül) 5000 Ft
1 éves (365 egymást követő naptári nap) 30 000 Ft
Digitális szolgáltatások  
Irat digitalizálása (300 dpi), képenként 300 Ft
Fotó vagy rajz digitalizálása (600 dpi), képeként 900 Ft
Digitalizált irat másolása a gyűjteményből, képenként 200 Ft
Digitalizált fotó vagy rajz másolása a gyűjteményből, képenként 600 Ft
Papírmásolat készítése (fekete-fehér, A4 méret), laponként 400 Ft
Papírmásolat készítése (fekete-fehér, A3 méret), laponként 600 Ft
Legkisebb számlázható összeg 3000 Ft
Közlési díjak (célok szerint)  
Könyv, folyóirat számára, felvételenként 4000 Ft
Könyv, folyóirat borítójára, felvételenként 8000 Ft
Naptár, reklámkiadvány, dekoráció, felvételenként 8000 Ft
Filmfelvétel, műsor, képfelvételenként 6000 Ft
Reklámfilm, kereskedelmi célú film 10 000 Ft
Internetes felhasználás, felvételenként 4000 Ft
Kiállítási reprodukció, felvételenként 4000 Ft
Közlési díjakból adható kedvezmények  
Tudományos és közhasznú publikációk esetén kedvezmény 50%
Közgyűjteményi, egyházi nonprofit kiadványok, tankönyvek esetén kedvezmény 100%
Szakdolgozatokban és PhD-disszertációkban történő közlés esetén kedvezmény 100%

Az árak ÁFÁ-val együtt értendők.